برنامه بازاریابی

0% commission
از اولین پرداخت هر کاربری که به پلتفرم می آورید، کمیسیون دریافت کنید.
0 حداقل برداشت
هنگامی که موجودی تایید شده شما به حداقل مبلغ برداشت رسید، می توانید درخواست برداشت کنید.

چگونه کار می کند؟

1. ثبت نام به سادگی برای یک حساب کاربری در پلت فرم ما ثبت نام کنید.
2. لینک خود را به اشتراک بگذارید شروع به تبلیغ لینک ارجاع خود کنید و کاربران جدید بیاورید.
3. شروع به کسب درآمد کنید هنگامی که کاربران معرفی شده شما شروع به پرداخت کنند، شما نیز پول دریافت خواهید کرد.
4. پول خود را برداشت کنید درخواست برداشت کنید و پول دریافت خواهید کرد.

شروع به کسب درآمد کنید💰

یک حساب کاربری ایجاد کنید و فقط در چند دقیقه شروع کنید.